Het bestuur

Onze school wordt bestuurd door het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden en Oost-Groningen.
De grondslag en het doel van de vereniging zijn de bouwstenen om de scholen van de VCO Oost-Groningen echte en hechte levensgemeenschappen van mensen te doen zijn waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn! Scholen die een goede voorbereiding zijn op een samenleving die niet alleen een kwaliteitsopleiding vraagt, maar boven alles kwaliteit in MENS-ZIJN!

De ledenraad

De algemene vergadering/ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van de afdelingen worden gekozen. In de statuten staat opgenomen dat voor iedere onderwijsinstelling die van de vereniging uitgaat een afdeling en schoolcommissie (artikel 14 van de statuten) wordt ingesteld. Iedere afdeling kiest uit haar midden één lid en één plaatsvervangend lid voor de ledenraad.
De voorzitster van de schoolcommissie, mevr. H. Fonteine, vertegenwoordigt onze school in de ledenraad.

Het directieberaad en het College van Bestuur 

De directeuren van de scholen van de VCO Midden- en Oost-Groningen vormen samen het directieberaad.
Dit directieberaad overlegt maandelijks over de gang van zaken binnen de vereniging en probeert de gezamenlijke belangen van de scholen te behartigen. Het College van Bestuur vormt het dagelijks bestuur van het directieberaad.

Het verenigingskantoor is gevestigd in Oude Pekela, Scholtenswijk 10,
Postbus 35 - 9665 ZG Oude Pekela  

De schoolleiding

De dagelijkse leiding van de school is in handen van mevr. Marijke Vogel. Zij is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken in de school, en houdt zich bezig met  de ontwikkeling van  het onderwijs en bewaakt de voortgang.

De schoolcommissie

In elke school functioneert een schoolcommissie.
Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden en Oost-Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:
- Vertegenwoordiging van de ouders van de school
- Klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team
- Adviesorgaan richting bestuur  

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht). 
Voor de geleding ouders zit in de medezeggenschapsraad: mevr. H.Rijlaarsdam en
dhr. E.Hijlkema.  
Voor de geleding personeel zit in de medezeggenschapsraad: mevr. E. Boven en mevr. N. Beltman  

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van de VCO Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit één medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin gelijkelijk vertegenwoordigd.
Voor onze school heeft zitting in de G.M.R.: mevr. E. Boven (vanuit de personeelsgeleding)