Informatieavond

Aan het begin van ieder schooljaar worden ouders uitgenodigd voor de informatieavond. Tijdens deze avond hoort u van de leerkracht van uw zoon/dochter de bijzonderheden rondom het komende schooljaar. Het betreft zowel praktische als onderwijskundige informatie. De informatieavond is belangrijk in het kader van educatief partnerschap tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid bij het leerproces van kinderen is een bewezen succesfactor bij het verbeteren van schoolprestaties.

Schoolreizen  

Samen een klas vormen, betekent samen leren, maar ook samen ontspannen en plezier maken! Daarom gaat iedere klas een keer per jaar op schoolreis. De groepen 7/8 gaan elk jaar een paar dagen op schoolkamp.

Oudermorgens  

Eén keer per jaar worden de ouders in de gelegenheid gesteld om een dagdeel de lessen van hun kinderen bij te wonen, tijdens de zgn. ouderochtenden. Per kind is één ouder welkom. Via intekenlijsten kunt u aangeven welk dagdeel u wilt bijwonen.   

Gouden Weken  

De eerste vier weken van het schooljaar zijn de “Gouden Weken”. Gedurende deze weken worden er in de klassen groepsvormende activiteiten gedaan. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht(en) van hun kind(eren). Ouders vertellen over hun kind: hobby’s, persoonlijkheid, schoolbeleving enz. Tijdens dit gesprek zijn vooral de ouders aan het woord.   

Rapporten  

De leerlingen krijgen vanaf groep 1 twee keer per jaar een rapport. We gebruiken op school een cijfer/woord rapport. Vanaf groep 5 gaan cijfers op hoofdonderdelen steeds meer de woorden vervangen. 

Oudergesprekken  

Ieder schooljaar zijn er vaste contactmomenten om de ontwikkeling van uw kind met de leerkracht te bespreken. Elk schooljaar starten we met een kennismakingsgesprek met kind, ouder(s) en leerkracht. Dit zijn de omgekeerde 10-minutengesprekken in het kader van de Gouden weken. 
Het tweede gesprek vindt plaats met ouders in november. Het derde gesprek is een gesprek met ouder(s) en leerkracht om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Dit zal plaatsvinden in de maand februari. 
Bij het vierde gesprek wordt het jaar met ouder(s) en leerkracht afgesloten. Bij de kleuters komt de leerkracht op huisbezoek als het om het oudste kind gaat.
Naast deze vaste contactmomenten is het altijd mogelijk in gesprek te gaan met de leerkracht.

Ziekmeldingen

ls uw kind ziek is en kan het niet naar school komen, dan kunt u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch aan de school doorgeven.

Het telefoonnummers is:0597-591791

Indien een leerkracht om 8.45 uur een leerling mist en we hebben geen ziekmelding ontvangen, dan nemen wij contact op met de ouders.