"Leren van elkaar, leren met elkaar”

 


 

Visie

'Leren van elkaar, leren met elkaar'.
Op CBS Annewieke geloven wij dat onderwijs over meer gaat dan alleen het leren van vakken als taal en rekenen. Op onze basisschool leert je kind ook zichzelf en de wereld ontdekken. Dit kan het beste in een rustige omgeving, waar er veel zorg en aandacht is voor ieder kind. Onze school zorgt voor goed en breed onderwijs dat past in deze tijd, dat boeit en de moeite waard is.   

Onze school

’s Ochtends bij binnenkomst groeten we alle leerlingen persoonlijk. Het is belangrijk dat ieder kind zich gezien voelt. We beginnen de dag in de kring. We luisteren naar elkaar en naar de verhalen uit de Bijbel. Tijdens onze lessen stimuleren we samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen en laten de kinderen regelmatig wisselen van plek. Zo leren ze ook om met onderlinge verschillen om te gaan. CBS Annewieke is een lerende school. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten blijven zich steeds verder ontwikkelen. We staan open voor ontwikkelingen in het onderwijs. We blijven dus zoeken naar manieren hoe het beter kan, maar houden ook vast aan wat werkt. Door deze combinatie werken we met boeken en digitale leermiddelen, zoals tablets in de bovenbouw. Op onze school staan we voor gedegen en gevarieerd onderwijs. We geven kinderen een goede en brede basis, met extra aandacht voor cultuuronderwijs en maatschappelijke thema’s. Voor meerbegaafde leerlingen in de bovenbouw is er een plusgroep. Zo passen we ons aanbod zoveel mogelijk aan op de behoeften van ieder kind. Hiernaast ondersteunen we de leerlingen ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor kinderen die hier extra hulp bij kunnen gebruiken hebben we een leerkracht die hier met kleine groepjes spelenderwijs aan werkt. Zodat alle kinderen aan het einde van groep 8 zelfbewust de volgende stap kunnen zetten. 
 

Levensbeschouwelijke visie

CBS Annewieke is een open Protestants-Christelijke school waar alle kinderen welkom zijn. We gaan uit van een christelijke levensbeschouwing met respect voor iedereen. Kinderen leren op CBS Annewieke wat het christelijk geloof inhoudt. Dagelijks beginnen we de dag met een gebed, het vertellen van verhalen uit de bijbel en zingen we liederen. Daar vooral vindt de ontmoeting plaats met God en elkaar. De dag wordt gezamenlijk afgesloten met gebed. De christelijke feesten vieren we elk jaar; de ene keer met ouders, de andere keer alleen met de kinderen van de groep of de school. Kinderen komen in aanraking met de christelijke normen en waarden. We hebben ook aandacht voor andere godsdiensten, door kennis over andere godsdiensten aan te bieden.
 

Pedagogische visie

CBS Annewieke biedt een veilige, rustige en gestructureerde omgeving voor alle kinderen waarin we het beste in een kind naar boven willen halen. De eigenheid van ieder kind wordt gerespecteerd en gestimuleerd, het kind heeft het recht om zichzelf te mogen zijn. We waarderen en benadrukken de specifieke kwaliteiten van elk kind. Daarnaast maken we kinderen ervan bewust dat hun doen en laten gevolgen heeft voor de mensen om hen heen en hun leefomgeving. We leren de kinderen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, en het positieve te benadrukken. Het is verweven in onze omgang met elkaar (leerling-leerling, leerkracht-leerling) en heeft een vaste plek binnen ons lesprogramma.
 

Onderwijskundige visie

Centraal in ons onderwijskundig handelen staat het realiseren van een ononderbroken ontwikkelingsgang van ieder kind. Door effectieve instructie en een goede klassenorganisatie willen we voor elk kind een zo hoog mogelijk kwaliteitseffect bereiken. We stimuleren kinderen doelgericht, zelfstandig en voldoende zelfkritisch te zijn, en werken met dag- en weektaken. We werken handelingsgericht waarbij de onderwijsbehoefte van het kind centraal staat. CBS Annewieke werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem.
 

Maatschappelijke visie

CBS Annewieke is betrokken bij de maatschappij, door in te spelen op de actualiteit in de wereld. We helpen kinderen op te groeien tot verantwoordelijke mensen die voldoende weerbaar zijn in de maatschappij. Onze methode Nieuwsbegrip gaat uit van de actualiteit; maatschappelijke onderwerpen komen hierbij regelmatig aan bod. Onze maatschappelijke betrokkenheid is te zien in onze samenwerking met de Riki-stichting (contact met ouderen) en onze steun aan verschillende projecten zoals Actie Schoenendoos.